Všeobecne Obchodné Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Obchodná spoločnosť Travelco s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 56146/L so sídlom Oščadnica 1076 , 023 01 Oščadnica je cestovnou kanceláriou (ďalej len "prevádzkovateľ").
2. Pre účely týchto Podmienok sa zájazdom, v súlade so zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch a podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „zákon“), rozumie vopred pripravená a zorganizovaná kombinácia najmenej dvoch z nasledujúcich služieb, ak je predávaná alebo ponúkajúca k predaju za súhrnnú cenu a ak je služba poskytovaná po dobu presahujúcu 24 hodín alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc, a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú časť zájazdu, alebo ktorých cena tvorí aspoň 20 % súhrnnej ceny zájazdu, poprípade aj jednotlivé služby poskytované spoločnosťou Travelco s.r.o. alebo príslušnou cestovnou kanceláriou samostatne (ďalej len „zájazd“).
3. Zájazd od spoločnosti Travelco s.r.o. si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí so spoločnosťou Travelco s.r.o. alebo príslušnou cestovnou kanceláriou cestovnú zmluvu (či inú zmluvu na ponúkané služby), alebo tá osoba, v ktorej prospech bola táto zmluva uzatvorená. Zákazníkom je pre účely týchto Podmienok aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na zájazd alebo inú službu (ďalej len "klient").
4. Prevádzkovateľ ponúka neurčitému počtu subjektov – konečných užívateľov služieb (ďalej len „klient“), služby tretích osôb – poskytovateľov služieb, na báze sprostredkovania či obchodného zastúpenia a sama nie je v žiadnom právnom vzťahu s konečným užívateľom služieb (klientom).
5. Prevádzkovateľ vyhlasuje že :
5.a) Celý obsah svojich web stránok je zverejnený v dobrej viere v jeho pravdivosť.
5.b) Nezodpovedá za žiadne škody, ktoré si klient spôsobí zadaním nesprávnych identifikačných údajov pri rezervácii (nesprávne dátumy rezervácie, typy a počty izieb, počty osôb, nesprávna e-mailová adresa, nesprávne telefónne číslo a pod.).
5.c) Nezodpovedá za formálnu správnosť a pravdivosť údajov, poskytnutých poskytovateľmi služieb ani za žiadne iné údaje od ubytovacích zariadení, reklamných partnerov a pod. ako aj za žiadne škody, ktoré týmito údajmi boli spôsobené klientovi.
5.d) Nezodpovedá za poskytnutie služieb a ani za poskytnuté ubytovanie a služby vo vybratom ubytovacom zariadení.
5.e) Travelco s.r.o. si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre klienta je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom zájazdu.


Čl. II
Zakúpenie služby konečným užívateľom

1. Tieto podmienky zakúpenia služby sa týkajú všetkých rezervácií služieb uskutočnených on-line rezervačným systémom prevádzkovateľa prostredníctvom web stránok, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ, ako aj všetkých rezervácií služieb uskutočnených v priestoroch a prevádzkach cestovnej kancelárie Travelco s.r.o.
2. Všetky fyzické aj právnické osoby, ako koneční užívatelia služieb, objednaním pobytu, alebo zakúpením iného produktu (napr. darčekový poukaz, kupón a pod.) podľa bodu 1 tohto článku sa zaväzujú dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky a riadiť sa nimi ako i osobitnými podmienkami uvedenými v rezervačnom formulári. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, spôsobené nedodržaním Všeobecným obchodných podmienok.
3. Zakúpenie požadovaných služieb môže klient realizovať nasledujúcim spôsobom:
a) Klient si z ponuky prevádzkovateľa vyberie službu konkrétneho poskytovateľa služieb (ubytovacie zariadenie, dopravca, prípadne iné), prípadne zakúpi darčekový poukaz alebo iný produkt podľa aktuálnej ponuky. Túto službu si objedná postupom uvedeným na webovej stránke. Osobné údaje a údaje z kreditnej karty budú použité výhradne pre potrebu zjednania a poskytnutia služby požadovanej klientom a zabezpečenia úhrady ceny, s čím klient súhlasí. Klient si zvolí spôsob platby pri zakúpení produktu na webovej stránke alebo v obchodnom mieste prevádzkovateľa. Klient sa môže dožadovať poskytnutia služieb len v prípade, že v zmysle dohodnutých podmienok riadne uhradil cenu za objednané služby, alebo jej úhradu zabezpečil, a to podľa konkrétnej dohody buď prevádzkovateľovi alebo priamo poskytovateľovi služieb, prípadne úhradami u obidvoch subjektov, podľa dohody uzavretej pri objednaní služby. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby, má prevádzkovateľ, prípadne poskytovateľ služby právo rezerváciu služby stornovať, prípadne službu neposkytnúť. Úhrada sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet prevádzkovateľa, prípadne na účet konečného poskytovateľa služby a pri hotovostnej úhrade momentom hotovosti.
b) Poplatky za parkovanie, daň z ubytovania, resp. iné služby, ktoré nie sú predmetom rezervácie, si klient platí sám na mieste pobytu. Spôsob úhrady ako i splatnosť ceny za služby si klient zvolí pri objednaní služby z ponúkaných možností. Ponuka na webových stránkach, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ ako i v jej prevádzkach, je prezentáciou služieb konečných poskytovateľov služieb a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ponuky a podmienok poskytnutia služieb, a to aj po podanej objednávke klienta, vrátane zrušenia ponuky, pričom klient má právo zmenenú ponuku odmietnuť a v takom prípade nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi klientom a konečným poskytovateľom služieb.
4. Cena služieb je stanovená dohodou strán, pričom vychádza z ponuky poskytovateľov služieb ako je prezentovaná prevádzkovateľom a dohoda sa uzatvára objednaním služby klientom. V prípade, že poskytovatelia služieb poskytujú zľavy, má klient nárok len na tie zľavy, ktoré sú platné ku dňu uzavretia dohody o cene. Pri poskytnutí zľavy na dieťa je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu využitia služby.
5. Každý klient môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané zájazdy. Travelco s.r.o. nemá v okamihu prijatia objednávky informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne poskytovateľom.
6. Klient berie na vedomie, že u niektorých ponúk (najmä pri zájazdoch na poslednú chvíľu - "Last minute" alebo v ďalších prípadoch) nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie o zájazde budú klientovi spresnené pracovníkom Travelco s.r.o. alebo poskytovateľom po obdržaní objednávky.
7. Travelco s.r.o. si vyhradzuje právo po odoslaní klientovej objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní zájazdov do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane poskytovateľa, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť.
8. Klient je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť všetky údaje potrebné na vystavenie poukazu na využitie služby (voucheru) a je povinný prevziať všetky doklady potrebné na čerpanie objednaných služieb podľa požiadavky prevádzkovateľa. Ak klient odmietne poskytnúť potrebné údaje a bez nich nie je možné službu pre klienta objednať, je poskytovateľ oprávnený stornovať objednávku klienta.
9. Do 24 hodín od obdržania platby za celý pobyt, bude klientovi odoslaný voucher (kupón), ktorý oprávňuje klienta k nástupu na pobyt a to na adresu jeho elektronickej pošty, ktorú uviedol pri odoslaní objednávky.
10. Ak je Travelco s.r.o. alebo poskytovateľ nútený z objektívnych dôvodov zmeniť podmienky zmluvy alebo cenu za zájazd, má klient v lehote piatich (5) dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy možnosť od zmluvy odstúpiť, v opačnom prípade sa má za to, že klient s navrhovanou zmenou zmluvy súhlasí.

Čl. III.
Cestovné doklady

1. Každý klient je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý klient je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí zaistiť klient vždy sám ešte pred vycestovaním. Za prípadné neudelenie víza nenesie Travelco s.r.o. či poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.
2. Klient si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii. Klienti inej ako slovenskej štátnej národnosti sú povinní si ešte pred objednaním zájazdu zistiť pasové, vízové a iné formality pre svoj pobyt v príslušnej destinácii, aj v krajinách prípadných prestupov či prejazdov.
3. Pre prípad straty cestovného dokladu v zahraničí, odporúčame klientom pre jednoduchšie vybavenie náhradných dokladov, aby cestovali s niekoľkými kópiami svojich cestovných dokladov, prípadne, aby ich mali uložené v emailovej pošte atď. Tieto kópie môžu uľahčiť riešenie mnohých situácií. Jedná sa najmä o prípady straty dokladu či odcudzenia a pri požiadavke hotela nechať cestovný pas na recepcii do druhého dňa. Hotely si môžu cestovný doklad kopírovať či oskenovať a mali by doklad bezodkladne klientovi vrátiť. V prípade straty cestovného dokladu v zahraničí, občan SR nahlási stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí miestnej polícii a požiada, aby mu o tom vydala potvrdenie. Následne stratu oznámi zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky (ďalej ZÚ SR). V prípade núdze sa cestujúci môže so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad SR. Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke MZV SR v kapitole Slovenské zastupiteľstvá - záložka "Všetky zastupiteľstvá". V prípade, že občan SR naliehavo potrebuje cestovný doklad, požiada ZÚ SR o vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu); ten vydáva ZÚ SR v čo najkratšom čase, ako sú splnené podmienky ustanovené pre jeho vydanie. Cestovný preukaz je cestovným dokladom k jednotlivej ceste s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, najmä na uľahčenie návratu do Slovenskej republiky.
Čl. IV
Podmienky poskytnutia služby

1. Konečný užívateľ služieb (klient) je povinný dodržiavať podmienky ubytovania konkrétneho ubytovacieho zariadenia, prípadne podmienky poskytnutia služby, všeobecné morálne pravidlá ako aj zákony platné na území príslušného štátu. Prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté. Toto náhradné ubytovanie bude poskytnuté len na základe dohody medzi ubytovacím zariadením a klientom.
2. Za škody, ktoré spôsobí ubytovaný klient zodpovedá ubytovaný klient. Náhrada škody sa rieši medzi poškodeným na základe dohody medzi ubytovacím zariadením a klientom.
3. Za škody, ktoré spôsobí poskytovateľ služby klientovi zodpovedá poskytovateľ služby. Náhrada škody sa rieši na základe dohody medzi poskytovateľom služby a klientom.

Čl. V.
Odmietnutie Zákazníka

1. Travelco s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie zmluvy s klientom hlavne v nasledujúcich prípadoch:
a) klient opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo
b) klient neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;
c) klient viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednaný zájazd, alebo klient vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.

Čl. VI
Storno podmienky a reklamácie služieb

1. Vzhľadom na skutočnosť, že klient má priamy vzťah s poskytovateľom služieb, platia storno podmienky uvedené v podmienkach konkrétneho poskytovateľa služieb. V prípade, že poskytovateľ služieb nemá uvedené storno podmienky, prevádzkovateľ nepreberá za túto skutočnosť žiadnu zodpovednosť. Pri každom poskytovateľovi služby je uvedený jeho názov a adresa, na ktorej si klient tieto údaje môže zistiť.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že klient má priamy vzťah s poskytovateľom služieb, stornovanie rezervácie ako aj všetky reklamácie uplatňuje klient výhradne u konkrétneho poskytovateľa služieb, s ktorým uzavrel zmluvu o poskytnutí služieb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za finančné, ani žiadne iné straty spôsobené nedodržaním storno podmienok a podmienok poskytnutia služieb konkrétneho poskytovateľa služieb bez ohľadu na skutočnosť, či boli v ponuke poskytovateľa služieb uvedené, alebo nie.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytnuté ubytovanie a služby v ubytovacom zariadení, ktoré si klient vybral.
4. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za žiadne finančné, ani iné straty spôsobené nedodržaním podmienok poskytnutia služieb deklarovaných na našich stránkach alebo na stránkach poskytovateľov služieb.

Čl. VII.
Storno podmienky v prípade, že obstarávateľ je cestovná kancelária
Travelco s.r.o.

1. Pre zrušenie objednaných služieb zo strany odberateľa, platia pre odberateľa nasledujúce storno podmienky:
a) 30% z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 20 až 14 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt
b) 50% z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 13 až 7 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt
c) 80% z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 6 a menej dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt
d) 100% z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb v deň nástupu klientov odberateľa na pobyt
2. Preplatok, uhradená suma krátená o storno poplatok, bude vrátená poštovou poukážkou, resp. bankovým prevodom.
3. Storno poplatok určuje hotel, alebo kúpele. Travelco s.r.o. si storno poplatok neúčtuje a snaží sa vybaviť zrušenie pobytu v prípade vážnych dôvodov bez storno poplatku.
4. Storno musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom klienta a zaslané na e-mailovú adresu spoločnosti alebo niektorej z pobočiek. Storno môže prípadne dodať klient osobne do sídla spoločnosti Travelco s.r.o. a nechať si zodpovedným pracovníkom potvrdiť jeho príjem.
5. Pre stanovenie výšky storna je rozhodujúci čas jeho doručenia prevádzkovateľovi, resp. spoločnosti Travelco s.r.o.
Čl. VIII.
Spracovanie Osobných údajov

1. Klient dáva spoločnosti Travelco s.r.o. podľa zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených na objednávke. Klient vyhlasuje a zodpovedá za to, že je oprávnený udeliť vyššie uvedený výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje nebudú spoločnosťou Travelco s.r.o. spracované na iné účely ako na účely ponúkania služieb cestovnej agentúry a ponúkanie a predaj zájazdov a iných služieb pod obchodnou značkou Travelco s.r.o., a to po neobmedzenú dobu a v rozsahu poskytnutých údajov.
2. Pokiaľ je medzi poskytnutými údajmi elektronický kontakt na klienta, klient súhlasí so zasielaním obchodných informácií zo strany spoločnosti Travelco s.r.o.
3. Osobné údaje klienta môžu byť sprístupnené iba príslušným poskytovateľom, a to za účelom plnenia zmluvy a pre účely spracovania osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
4. Ak klient požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 ZOOÚ, je Travelco s.r.o. povinné túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Klient, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Travelco s.r.o. vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spoločnosť Travelco s.r.o. o vysvetlenie alebo požadovať, aby Travelco s.r.o. odstránilo takto vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak nevyhovie Travelco s.r.o. žiadosti podľa predchádzajúcej vety, má klient právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (toto právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so svojím podnetom môže využiť aj priamo). Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva klienta tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.

Čl. IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky sú účinné od 01.11.2016 a vzťahujú sa na všetky produkty ponúkané prevádzkovateľom.
2. Spoločnosť Travelco s.r.o. sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy klienta.
3. Klient bol s týmito podmienkami oboznámený, výslovne ich prijíma a potvrdzuje, že tieto podmienky neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré klient nemohol očakávať.
4. Klient vyslovuje s týmito podmienkami súhlas objednaním služieb.
5. Akékoľvek zmeny môžu byť dohodnuté len v písomnej forme.
6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že je poistený proti úpadku.
7. V prípade, že pri ponuke služieb je ako poskytovateľ služieb uvedená cestovná kancelária Travelco s.r.o. , bude plniť všetky povinnosti poskytovateľa služieb podľa týchto podmienok.

Chcete vedieť čo je u nás nové?